What's newစက္ရုပ္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ထုတ္လုပ္ေရးက႑တြင္ စက္ရုပ္မ်ားအသံုးျပဳမႈ တြင္က်ယ္လာျခင္းသည္ ေခတ္သစ္ ကၽြန္ျပဳမႈစနစ္ကို မီးေလာင္ရာေလပင့္ျဖစ္ေစခဲ့သလို လုပ္ခလစာနည္းပါးေသာ အလုပ္မ်ား၌ပါ လူအစား အလိုအေလ်ာက္အလုပ္လုပ္ေသာ စက္ကရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳလာျခင္းေၾကာင့္ စက္ရံုလုပ္သားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္လာမည့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားက ဆိုခဲ့ၾကသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း၌ လူအစားအလိုအေလ်ာက္ အလုပ္လုပ္ေသာစက္ကရိယာမ်ားကို အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားမွသည္ ယာဥ္မ်ားထုတ္လုပ္ေသာစက္ရံုမ်ားအထိ အသံုးတြင္က်ယ္လာျခင္းေၾကာင့္ လုပ္သားအမ်ားအျပား အလုပ္ျပဳတ္ႏုိင္ျပီး ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ျဖည္းဆည္းမႈကြင္းဆက္အတြင္း၌ အလုပ္သမားမ်ားအား အႏုိင္က်င့္မႈႏွင့္ ေခတ္သစ္ကၽြန္ျပဳမႈစနစ္ ၾကီးထြားလာႏိုင္သည္ဟု ကမၻာ့အၾကံေပး ကုမၸဏီၾကီးျဖစ္ေသာ Verisk Maplecroft ၏ အစီရင္ခံစာထဲ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတုိ႔မွ အလုပ္သမား ၁၃၇ သန္းခန္႔သည္ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္ ၂စုအတြင္း လူအစားအလိုအေလ်ာက္အလုပ္လုပ္ေသာ စက္ကရိယာအသံုးျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္မ်ားဆံုးရႈံးလာႏုိင္သည္ဟု ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းက ေျပာဆို ခဲ့သည္။

“အစားထိုး၀င္ေရာက္လာတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိတဲ့အလုပ္သမားေတြဟာလည္း လုပ္ခလစာနည္းပါးတဲ့အလုပ္ေတြ ေလ်ာ့နည္းလာမႈကိုရင္ဆိုင္လာရျပီး ကၽြမ္းက်င္မႈမလိုအပ္တဲ့အလုပ္ေတြရွားပါးလာျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ခြင္ အတြင္း ေခါင္းပံုျဖတ္မႈေတြကို ျမင့္တက္လာေစႏုိင္ပါတယ္” ဟု Maplecroft မွ Alexandra Channer က ေျပာခဲ့သည္။

“စက္ကရိယာေတြ၊ စက္ရုပ္ေတြနဲ႔အတူ တြဲဖက္အလုပ္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ အနာဂတ္မိ်ဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ အစိုးရဘက္က လုပ္ငန္းခြင္အသားက်ဖုိ႔နဲ႔ ပညာေပးမႈေတြလိုမ်ိဳး တိက်ခုိင္မာတဲ့စီမံခ်က္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိခဲ့ဘူးဆိုရင္ လူမႈစီးပြားေရးျပသနာေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕လာႏုိင္ပါတယ္” ဟုလည္း ျဗိတိန္အေျခစိုက္ Maplecroft မွ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ခြဲ၏ အၾကီးအကဲျဖစ္သူက အစီရင္ခံစာထဲ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ လယ္ယာက႑၊ သစ္ေတာႏွင့္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းက႑၊ ထုတ္လုပ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လက္လီေရာင္းခ်မႈ က႑တို႔မွ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စက္ရုပ္မ်ားအစားထိုးသံုးစြဲမည့္ ျပသနာကို အဓိက ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိျပီး ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အထိနာဆံုးျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု Maplecroft ၏ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာထဲ၌ သတိေပးေဖာ္ျပထားသည္။

အထူးသျဖင့္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတုိ႔၌ အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ားကို အဓိကအသံုးျပဳ ေနရသည့္ ခ်ီမွ်ည္ႏွင့္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑သည္ လူအစား အလိုအေလ်ာက္အလုပ္လုပ္ေသာ စက္ကရိယာမ်ား အစားထိုးအသံုးျပဳမည့္ျခိမ္းေျခာက္မႈကို အဓိကရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု Maplecroft က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“လူအစားအလိုအေလ်ာက္အလုပ္လုပ္တဲ့ စက္ကရိယာေတြဟာ ကၽြမ္းက်င္မႈမလိုအပ္တဲ့ အလုပ္ခြင္ေတြ အေပၚ အျမဲလုိလိုျခိမ္းေျခာက္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရနဲ႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ဒီစက္ကရိယာ ေတြေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြအေပၚ ဘယ္လုိမ်ိဳးအက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္ေစမလဲဆိုတာကို ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ ႏုိင္ခြင့္ရွိပါတယ္” ဟု အလုပ္သမားအခြင့္ေရးမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ သမဂၢမ်ား၊အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ားကို အတူတကြပူးေပါင္းထားေသာ Ethical Trading Initiative မွ Cindy Berman က ေျပာခဲ့သည္။

“နည္းပညာေတြဟာ အလုပ္သမားက႑အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီနည္းပညာေတြ ဟာ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အလုပ္ခြင္နဲ႔ အခြင့္အေရးေတြကို ဖန္တီးေပးႏိုင္တဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ိဳး လည္း ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္” ဟု သူမက ေျပာခဲ့သည္။

Maplecroft ၏ အစီရင္ခံစာအတြင္း၌ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ငါးႏိုင္ငံစာရင္းထဲတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံ မပါ၀င္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားအမ်ားအျပားကို အလုပ္ေပးထားႏိုင္သည့္ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းက႑သည္ ႏိုင္ငံပို႔ကုန္စီးပြားေရးထဲ၌ အေရးပါေသာေနရာမွ ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ျပသနာႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးျပသနာမ်ား ျမင့္တက္လာႏုိင္သည့္အတြက္ အထူးသတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

 

Source:Irrawaddy

 

Read 505 times
Rate this item
(0 votes)