What's newသိုးေမႊးထည္မ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္း

သိုးေမႊးထည္မ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္း google

သိုးမ်ားကိုယ္ေပၚတြင္ ေပါက္သည့္ သိုးေမြးသည္ အျခားသတၱဝါမ်ားကိုယ္ေပၚတြင္ ေပါက္ေသာ သာမန္အေမြးမ်ိဳးႏွင့္တိုက္ရိုက္မတူေခ်။

ျခားနားပုံမွာ သာမန္အေမြးမ်ိဳးထက္ သိုးေမြးကပို၍ အမၽွင္ေသးသည္။ ပိုမိုေပ်ာ့ေပ်ာင္း၍ ပိုမိုတြန႔္လိမ္႐ုံမက အလြန္ေသးငယ္၍ တစ္ခုေပၚတစ္ခုထပ္ဆင့္ေနေသာ အေၾကးကေလးမ်ား လည္း ေျမာက္ျမားစြာပါရွိသည္။ အဆိုပါအေၾကးကေလးမ်ားေၾကာင့္ သိုးေမြးအမၽွင္မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ယွက္တင္ တြယ္ကပ္လ်က္ ရွိ၍ တြန႔္လိမ္ေနသည့္အတြက္ သိုးေမြးခ်ည္မၽွင္မ်ားသည္ေျပမထြက္နိုင္ေအာင္ ္ခိုင္ျမဲၾကသည္။ က်ဳံ႕နိုင္ကန္နိ္ုင္ျခင္းမွာလည္း သိုးေမြး၏အရည္အခ်င္းပင္တစ္ခုျဖစ္၏။ ဤအရည္အျခင္းမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေအးေသာ ေဒသႏွင့္ေအးေသာရာသီတြင္ ဝတ္ဆင္ရန္ အထည္မ်ားရက္လုပ္ရာ၌ သိုးေမြးကို အျခားမည္သည့္ အေမြးမ်ိဳးမွမမွီနိုင္ေပ။ သိုးေမြးသည္ ေပါ့ပါး၍ ျပင္ပ အေအးႏွင့္စိုထိုင္းမႈ ကိုကာကြယ္ေပးနိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သိုးကိုလူတို႔အဖို႔ အေရးႀကီးဆုံးေသာသတၱဝါ မ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားၾကရေပသည္။

Read: လက္ Pattern စုစည္းမႈ

သိုးမ်ားသည္ မည္သည့္အရပ္ေဒသမွ စတင္ ေရာက္ရွိလာၾကသည္ကို မည္သူမၽွတပ္အပ္ေသခ်ာစြာ မေျပာနိ္ု္င္ ေခ်။ သို႔ရာတြင္လူတို႔သည္ စာေရးစာဖတ္မတတ္မီ ကာလကပင္ သိုးမ်ားကိုယဥ္ေက်းေအာင္ ေမြးျမဴ၍ သိုးေမြးမွအထည္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ ရက္လုပ္လာခဲ့ၾကေပသည္။ ေတာင္အေမရိကတိုက္ႏွင့္ ဩစေၾတးလီးယားတိုက္တို႔မွလြဲလၽွင္ အာရွတိုက္၊ အာဖရိကတိုက္၊ ဥေရာပတိုက္ႏွင့္ ေျမာက္အေမရိက တိုက္တို႔တြင္ ယခုတိုင္ သိုးရိုင္းမ်ားရွိၾကေသးသည္။ သိုးရိုင္းမ်ားတြင္ သိုးေမြးမ်ားစြာမရွိေခ်။ သာမန္ အေမြးေလာက္ကိုသာေတြ႕နိ္ုင္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသိုးရိုင္းမ်ားကို ယဥ္ေက်းေအာင္ လြယ္ကူစြာျပဳ လုပ္နိ္ုင္၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စံနစ္တက်ျပဳစုေမြးျမဴေပးနိုင္လၽွင္ ယင္းတို႔မွ သိုးေမြးေကာင္းမ်ားကိုပိုမိုရနိုင္သည္။ ယခုအခါသိုး တစ္ေကာင္မွ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၅ဝခန႔္ကသိုးတစ္ေကာင္ထက္ သိုးေမြး သုံးပုံတစ္ပုံပို၍ ထြက္သည္ကိုေတြ႕ေနရေလသည္။

အဂၤလန္နိုင္ငံတြင္ ေရာမလူမ်ိဳးတို႔မေရာက္မီ အခ်ိန္ကပင္ အဂၤလိပ္တိုင္းရင္းသားတို႔သည္ သိုးမ်ားကို ေမြးျမဴလ်က္ရွိၾကသည္။ ေရာမလူမ်ိဳးတို႔ေရာက္ေသာအခါ ရက္ကန္းလုပ္ငန္းကို စတင္တည္ေထာင္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခါမွစ၍အဂၤလန္နိုင္ငံတြင္ သိုးမ်ားကိုေမြးကာ သိုးေမြးထည္မ်ားကို ရက္လုပ္လာခဲ့ၾကရာ အဂၤလန္နိုင္ငံကို ခ်မ္းသာလာေသာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးခဲ့သည့္ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သိုးေမြးလုပ္ငန္းလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေပသည္။ အဂၤလန္နိုင္ငံ၏ သမိုင္းသည္ သိုးေမြးလုပ္ငန္းသမိုင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလၽွင္မမွားနိုင္ေခ်။ အဂၤလန္နိုင္ငံတြင္ ေယာ့ရွိုင္ယာနယ္သည္ သိုးေမြးလုပ္ငန္း၌ အထင္ရွားဆုံးေသာနယ္ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိသၽွသိုးမ်ားမွရေသာ သိုးေမြးသည္ အျခား တိုင္းျပည္မ်ားမွ ရေသာသိုးေမြးမ်ိဳးထက္ ရွည္ေသာေၾကာင့္ ထင္ရွားခဲ့သည္။ ၿဗိတိသၽွသိုးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးအစား အမ်ားအျပားရွိရာ ယင္းတို႔ကိုေမြးျမဴရာနယ္ပယ္တို႔၏ အမည္မ်ားျဖင့္ေခၚေဝၚေလ့ရွိၾကသည္။ အဂၤလန္နိုင္ငံတြင္ သိုးမ်ားကိုေမြးျမဴလာခဲ့ၾကသည္မွာ ကာလၾကာၿပီျဖစ္သည့္ အတိုင္း သိုးေမြးႏွင့္သိုးေမြးရက္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းဘက္တြင္ အျခားနိုင္ငံမ်ားထက္ ေက်ာ္ၾကားေလသည္။ ယေန႔တိုင္ေအာင္ပင္လၽွင္ အေကာင္းဆုံးသိုးေမြးထည္မ်ားကို အဂၤလန္ နိုင္ငံမွသာလၽွင္ရနိုင္၏။ သို႔ရာတြင္အဂၤလန္နိုင္ငံ၌ ျပည္တြင္းမွရေသာ သိုးေမြးမ်ားျဖင့္မလုံေလာက္သည့္ အတြက္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းနိုင္ငံျခားမ်ားမွ အထူးသျဖင့္ ဩစေၾတးလ် ႏွင့္ နယူးဇီလန္နိုင္ငံမ်ားမွအေျမာက္အျမားဝယ္ယူ တင္သြင္းရေပေသးသည္။

ၿဗိတိသၽွကၽြန္းမွရေသာ သိုးေမြးသည္ အရွည္ဆုံး ျဖစ္ေစကာမူ အႏူးညံ့ဆုံးဟူ၍ကားမေျပာနိုင္ေခ်။ မယ္ရီနိုဟူသည့္ သိုးမ်ိဳးမွရေသာသိုးေမြးသည္ အဂၤလန္နိုင္ငံမွရေသာ သိုးေမြးတို႔ကဲ့သို႔ မရွည္ဘဲအေမြးပို၍ ထြက္သည္။ မယ္ရီနိုသိုးတစ္ေကာင္လၽွင္ သိုးေမြး ၂၈ေပါင္ခန႔္ထြက္သည္။ အေမြးလည္းပို၍ ႏူးညံ့သည္။ မယ္ရီနိုသိုးေမြးမ်ိဳးကို စပိန္နိုင္ငံမွရၿပီးလၽွင္ ထိုသိုးေမြးမ်ိဳးသည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာမွစ၍ ယေန႔ တိုင္ေအာင္ ကမၻာေပၚတြင္ အထင္ရွားဆုံးသိုးေမြးျဖစ္ေလသည္။ သိုးေမြးျမဴသူတို႔သည္ နိုင္ငံအသီးသီးမွမ်ိဳးေကာင္းသိုးမ်ားကို ယူၿပီးလၽွင္၍ အေကာင္းဆုံးသိုးမ်ားျဖစ္ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ေမြးျမဴၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ေဒသမ်ားတြင္မ်ိဳးစပ္ယူသူလည္းရွိ၏။ မည္သည့္အရပ္ေဒသတြင္ ေမြးျမဴသည္ျဖစ္ေစ၊ သိုးမ်ားကိုေမြးျမဴရာ၌ သိုးေမြး ပိုထြက္ေစရန္ႏွင့္ ပို၍ေကာင္းေသာ သိုးေမြးမ်ိဳးရေစရန္မွာ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ပင္ျဖစ္ေလသည္။

စပိန္နိုင္ငံမွ မယ္ရီနိုသိုးမ်ိဳးသည္ ျပင္သစ္နိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံတို႔သို႔လည္း ေရာက္ရွိမ်ိဳးပြားသည္။ ဤနည္းျဖင့္ အမ်ိဳးေကာင္းသိုးမ်ိဳးမ်ားသည္ ဥေရာပတိုက္တြင္ တျဖည္းျဖည္းျပန႔္ပြားလာသည္။ ျပင္သစ္ႏွင့္ၿဗိတိန္နိုင္ငံမွ သိုးမ်ားသည္ ေတာင္အေမရိကတိုက္သို႔လည္းေကာင္း၊ မယ္ရီနိုသိုးမ်ိဳးသည္ေတာင္အာဖရိကတိုက္သို႔လည္းေကာင္း၊ ေရာက္ရွိသြားျပန္သည္။ တစ္ဖန္ မယ္ရီနိုသိုးမ်ိဳးႏွင့္ ၿဗိတိသၽွသိုးမ်ိဳးမ်ားသည္ ဩစေၾတးလီးယားႏွင့္ နယူဇိီလန္နိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ယခုအခါ ထိုနိုင္ငံမွအျခားနိုင္ငံမ်ားထက္ပင္ သိုးေမြးမ်ားပို၍ ထြက္လ်က္ရွိေပသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌လည္း အျပည္ျပည္မွ သိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး တင္သြင္း၍မ်ိဳးအမ်ိဳးမ်ိဳးစပ္ကာ အႀကီးအက်ယ္ေမြးျမဴလ်က္ရွိေပသည္။

သိုးေမြးအေကာင္းအဆိုးသည္ သိုး၏က်မ္းမာေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ရာသီဥတု၊ သိုးေမြးသူဂ႐ုတစိုက္ ေမြးျမဴတတ္မႈေပၚတြင္လည္းတည္သည္။ ေကာင္းစြာေကၽြးေမြး ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမခံရေသာသိုး၏ အေမြးသည္ၾကမ္းတတ္သည္။ သာမန္အားျဖင့္ သိုးေမြးကိုတစ္ႏွစ္လၽွင္ တစ္ႀကိမ္က် ဧၿပီလႏွင့္ေမလတို႔တြင္ ညႇပ္ယူေလ့ရွိၾကသည္။ ပူအိုက္ေသာ တိုင္းနိုင္ငံမ်ားတြင္မူ တစ္ခါတစ္ရံႏွစ္ႀကိမ္ပင္ညႇပ္ယူၾကေသး၏။ သိုးရွစ္လသားအရြယ္ ေလာက္တြင္ သိုးေမြးပထမအႀကိမ္ ညႇပ္ယူ၍ ထိုသိုးကေလးအေမြးမွာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေပသည္။ သိုးကိုယ္ ေပၚတြင္ေနရာကိုလိုက္၍လည္း သိုးေမြးအေကာင္းအညံ့ ျဖစ္နိုင္ရာ သိုးကိုယ္နံေဘးႏွင့္ပုခုံးမွရေသာသိုး ေမြးမွာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေလသည္။ သာမန္အားျဖင့္ သိုးေမြးကိုကၽြမ္းက်င္သူကိုယ္တိုင္ လက္ျဖင့္ညႇပ္ယူၾကေသာ္လည္း သိုးအႀကီးအက်ယ္ေမြးျမဴေသာေနရာမ်ား၌မူ စက္ျဖင့္ညႇပ္ယူၾက ေလသည္။ လက္ျဖင့္ညႇပ္ယူၾကေသာအခါ လူတစ္ေယာက္သည္ တစ္ေန႔လၽွင္သိုးေကာင္ေရ ၂၅ေကာင္အထိသာညႇပ္နိုင္၍ စက္ျဖင့္ညႇပ္ပါက အေကာင္ ၂ဝဝမၽွၿပီးနိုင္ေလသည္။

စင္ၾကယ္ေသာသိုးေမြးမ်ား ရနိုင္ေစရန္ သိုးကို အေမြးမညႇပ္မီ တစ္ႀကိမ္ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ ေရခ်ိဳးေပးရသည္။ သို႔မဟုတ္ေရကူးေစရသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ လုံးဝမစင္ၾကယ္ ေသးသည့္ အတြက္ညႇပ္ၿပီးသားသိုးေမြးကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ထပ္မံ၍ ေဆးေၾကာေပးရေသး၏။ ထိုအခါဖုန္အညစ္အေၾကး မ်ားသာမက သိုးေမြးတြင္ပါရွိေသာ ဆီမ်ားပါကင္းစင္ သြားေလသည္။ ထိုေနာက္သိုးေမြးမ်ားကိုအေျခာက္ခံေပးရ၏။ ထိုေနာက္တစ္ဖန္ မငင္မရက္မီ သိုးေမြးအေကာင္းအညံ့ကို လိုက္၍လည္းေကာင္း၊ ရက္လုပ္မည့္အထည္ကိုလိုက္ ၍လည္းေကာင္း၊ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္စီမံရျပန္သည္။ ျပဳျပင္ရာတြင္ ရႈပ္ေထြးေနေသာသိုးေမြးမ်ားကို ေျဖေပးရသည္။ အဖုအထုံးမ်ားကို ဓာတ္ေဆးမ်ားစက္မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္း ေပးရသည္။ ရက္လုပ္မည့္အထည္ ကိုလိုက္၍ ဝါျခည္၊ ပိုးျခည္စသည္မ်ားႏွင့္လိုသလိုေရာေပးရသည္။ ထိုေနာက္

သိုးေမြးမ်ားကို မူလအတိုင္း ျပန္လည္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစရန္ ဆီထည့္ေပးရျပန္သည္။ လိမ္ေကာက္၍ မေနေအာင္လည္း ဘီးမ်ားျဖင့္ဆန႔္ ေပးၿဖီးေပးရ၏။ ထိုျပင္အျခားအေသးစိတ္ ျပဳျပင္ေပးမႈမ်ားလည္းရွိေသးရာ ယင္းျပဳျပင္မႈအားလုံးကိုပင္ စက္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ယူၾကေလသည္။

သိုးေမြးကို မငင္မီေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယက္ၿပီးမွေသာ္ လည္းေကာင္း လိုသည့္အေရာင္ကိုဆိုးေပးနိုင္သည္။ အထည္ ျဖစ္ၿပီးေသာအခါ က်ဳံ႕သြားေအာင္ခ်ဳံးေပးရျပန္သည္။ ထိုသို႔ မလုပ္ေပးပါက အဝတ္အစားခ်ဳပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခါဝတ္ၿပီးလၽွင္ ဝတ္၍မရေအာင္တိုသြားက်ဳံ႕သြားတတ္ေပသည္။ တစ္ဖန္ရက္ၿပီးသားအထည္ ေပၚတြင္ အေမြးႏုမ်ားအစ ေထာင္လာေအာင္ စက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေပး၍ အျခားစက္ျဖင့္တစ္ဖန္ ထိုေထာင္ေန သည့္အေမြးစမ်ားကို ညီေအာင္ညႇိေပးရျပန္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အထည္ကိုေျခာက္ေသြ႕ျပားခ်ပ္၍ အေရာင္ေတာက္လာေအာင္ စက္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဖိႏွိပ္ျပဳျပင္ ၿပီးေသာအခါ ထိုသိုးေမြးထည္မွာ ေရာင္းခ်ရန္ အသင့္ျဖစ္ ေလေတာ့သည္။ သိုးေမြးထည္တြင္ သိုးေမြးေစာင္ ကဲ့သို႔ေသာ အထည္မ်ိဳးႏွင့္သကၠလတ္ကဲ့သို႔ေသာ အထည္မ်ိဳး ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိသည္။ သိုးေမြးေစာင္ကဲ့သို႔ေသာ အထည္မ်ိဳးတြင္ သိုးေမြးျခည္မၽွင္ကိုသိုးေမြးအတိုစားမ်ိဳး မွငင္ယူ၍ ျခည္မၽွင္၌ပါဝင္ေနေသာ အမၽွင္မ်ားသည္ အစီအရီမဟုတ္ဘဲ ျဖစ္ခ်င္သလိုျဖစ္ေနၾကသည္။ ဤအထည္မ်ိဳးမွာ အေမြးပြ၍ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည္။ သကၠလတ္ကဲ့သို႔ေသာအထည္မ်ိဳးတြင္မူ ျခည္မၽွင္ကိုသိုး ေမြးအရွည္စားမ်ိဳးမွ ငင္ယူ၍ျခည္မၽွင္၌ ပါဝင္ေသာအမၽွင္မ်ားကို တစ္ဖက္သတ္ အစီအရီျဖစ္ေနေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ထိုေၾကာင့္ဤအထည္မ်ိဳးသည္ အေမြးပြမေနဘဲ ညက္ေညာ၍ က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ရွိေလသည္။

တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လၽွင္ တစ္ကမၻာလုံးမွ သိုးေမြး အေလးခ်ိန္ ေပါင္သန္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာထြက္ရာ ဩစေၾတလ်တစ္နိုင္ငံတည္းမွ ေလးပုံတစ္ပုံေက်ာ္မၽွ ထြက္သျဖင့္ သိုးေမြးလုပ္ငန္း၌ကမၻာတြင္ဗိုလ္စြဲသည္ဟု သိရေလ သည္။ ေကာင္းသည့္ေနရာတြင္ သိုးေမြးကိုမမီေသာ္လည္း သိုးေမြးႏွင့္နီးစပ္ဆင္တူ၍ ေရာင္းတမ္းအား ျဖင့္သိုးေမြးဟုပင္ ေခၚေလ့ရွိေသာ အေမြးတစ္မ်ိဳးရွိေသးသည္။ ယင္းတို႔မွာ အန္ဂိုရာဆိတ္မ်ိဳးမွရေသာမိုး ဟဲယားေခၚ အေမြးႏွင့္ အယ္လပတ္ကား ကုလားအုပ္မ်ိဳးမွရေသာ အယ္လပတ္ကား အေမြးမ်ိဳးတို႔ျဖစ္ေလသည္။

Source: Myint Mo Lwin Textile & Commercial Trading Co.,Ltd
Myanmar Textile and Garment Directory

Read 762 times
Rate this item
(0 votes)