Site is under maintenance!

What's newB4B Insights Forum မွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ ၁၀ ရက္အတြင္း တင္ျပမည္

၂၆ ေမ ၂၀၁၈ မွာ စတင္က်င္းပတဲ့ B4B Insights Forum မွာ က႑အလိုက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခ်င္းခ်င္းေတြ႕ဆံုၾကျပီး၊ ေႏွးေကြးေနတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြာေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမင့္တက္ေစမယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပမယ့္ B4B Insights Forum မွာ မတူညီေသာ စီးပြားေရးက႑ (၈) ခုမွ Speaker မ်ား စုစုေပါင္း (၄၃) ေယာက္ ဟာ လက္ရွိ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးအေျခအေန နဲ႔ အခက္အခဲမ်ား၊ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားႏုိ္င္ဖို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေနာင္ (၃) လ တြင္ မိမိ က႑ အေျခအေန မွန္းဆခ်က္မ်ား စတာေတြကို ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ျပီး၊

ဖိုရမ္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ (၁၀) ရက္အတြင္း စနစ္တက် ျပဳစုျပီး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၊ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား နဲ႔ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသၾကီး အစိုးရမ်ားထံသုိ႔ အစီရင္ခံ တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဖိုရမ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက “ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ၾကဳံေနရတဲ့ အခက္အခဲ၊ အဟန္႔အတား၊ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေပါင္းစပ္ညွိနႈိင္းျပီးအေျဖရွာဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးမႈေတြဟာ ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေတြ ေကာက္ယူရရွိထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေပၚေတြအပၚမူတည္တာေၾကာင့္ အေျခခံက်တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈပါ” လို႔ ေျပာပါတယ္။

အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဝျဖိဳးက “Business for Business Insights Forum ဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်င္းခ်င္း ကုိယ့္စီးပြားေရးက႑တိုးတက္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ လုပ္တဲ့ ဖိုရမ္တစ္ခုပါ” လို႔ မွတ္ခ်က္ေပးပါတယ္။

ဖိုရမ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

B4B Insights Forum ရဲ႕ ပထမေန႔ အစီအစဥ္မွာ က႑အလိုက္ Panel Discussion မ်ား မစတင္မီ၊ Panel moderator မ်ားလည္းျဖစ္ၾကတဲ့ က႑အလိုက္ ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ပုဂၢလိကက႑ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားရဲ႕ လက္ရွိအေျခကို အက်ဥ္းခ်ံဳး မိတ္ဆက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

က႑ စုစုေပါင္း (၉) ရပ္အတြက္ မိတ္ဆက္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။
ဘဏ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑
********************

တင္ျပသူ - ဦးျမင့္ေဇာ္ (MD – AYA Bank)

● ဘဏ္မ်ားထုတ္ေခ်းခ်င္ၾကသည္မွာ ပံုမွန္ျပန္ဆပ္ႏိုင္သည့္ Quality Loan မ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

● မိမိႏုိင္ငံအတြက္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ အတိုးႏႈန္းရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း

● Credit Bureau ေဖာ္ေဆာင္ျပီးပါက ေငြေခ်းသူ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း

လက္လီလုပ္ငန္းက႑
********************
တင္ျပသူ - ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္ (ဥကၠ႒ - ျမန္မာႏို္င္ငံ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း)

● အခြန္အေကာက္က႑ အခက္အခဲ ( ပင္ရင္းမွ ၾကိဳတင္ႏႈတ္ယူခြန္ ) ၊ ေငြအေၾကြရွားပါးမႈေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းၾကီးျမင့္ေနျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ၾကီးျမင့္ေနျခင္း တို႔မွာ အဓိက စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း

● ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း ႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ျငိမ္ျခင္း၊ ပင္ရင္းမွ ၾကိဳတင္ႏႈတ္ယူခြန္အား ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ အစိုးရဌာနမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဆက္လက္၍ စနစ္တက် ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း စသည္တို႔ကို ေရတိုကာလအတြင္း အစိုးရက ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑
********************
တင္ျပသူ - ဦးရွိန္ဝင္း (ဒုတိယဥကၠ႒ - ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္)

● ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ စတင္က်ဆင္းလာကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေႏွးေကြးလာျပီး၊ ၂၀၁၇ ေအးစက္လာကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လံုးဝရပ္တံ့သြားႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးရွိေနေၾကာင္း

● ဝင္ေငြခြန္ စုစုေပါင္း ၃၇% ေပးေဆာင္ရသည္ေၾကာင့္ ေျမဝယ္ယူမႈ၊ အခန္းဝယ္ယူမႈ က်ဆင္းလာေၾကာင္း ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဝင္ေငြခြန္ေျဖေလွ်ာ့မႈ ၃% - ၅% တင္ျပထားျခင္းကို စဥ္းစားေပးရန္၊ ဘဏ္တိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၂၀၁၆ (Condominium Law) ၏ နည္းဥပေဒမ်ား အျမန္ဆံုး ျပဌာန္းႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑
********************

တင္ျပသူ - ဦးမုိးေက်ာ္ (Chairman - MMRD Co., Ltd)

● ဝန္ေဆာင္မႈက႑ေအာင္ျမင္ဖို႔ အစုိးရအေပၚအမ်ားၾကီးမူတည္ပါေၾကာင္း

●အခြန္ေကာက္ခံနႈန္းထား ေလွ်ာ့ခ်သင့္ပါေၾကာင္း

စက္မႈက႑
************
တင္ျပသူ - ေဒါက္တာေအာင္သိန္း (ဥကၠ႒ - ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈကုန္ုထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း)

● ျမန္မာ့စက္မႈက႑သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ့ GDP တြင္ စက္မႈက႑ပါဝင္မႈအခ်ိဳး ၂၆% ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၃၃% အထိ တိုးတက္လာပါေၾကာင္း

● စက္ရံုအေရအတြက္၊ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာနမွာ မွတ္ပံုတင္တဲ့ လုပ္ငန္းအေရအတြက္လည္း တုိးတက္လာသျဖင့္ မက္ခရိုစီးပြားေရးအျမင္တြင္ စက္မႈက႑တိုးတက္လာသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါေၾကာင္း

● သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ လုပ္အားအေျခခံလုပ္ငန္းမ်ား၊ နည္းပညာျမင့္ မဟုတ္ပဲ အေျခခံ စက္မႈနည္းပညာအသံုးျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသာျဖစ္သည့္အတြက္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးအဆင့္ ၂.၀ ၌သာ ရွိေသးေၾကာင္း

လယ္ယာစီးပြားေရးက႑
********************
တင္ျပသူ - ဦးရဲမင္းေအာင္ (ဒုတိယဥကၠ႒ - ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္)
လယ္ယာက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း

● ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္ကို ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္တစ္ခုအျဖစ္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ပီပီျပင္ျပင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရး

● အေကာက္ခြန္ကို ျပည္တြင္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေနတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အက်ဳိးရွိမည့္ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ေအာင္၊ ျပည္ပမွ သြင္းကုန္ေတြကို ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္တဲ့ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ေရး

● ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ပသြင္းကုန္မ်ား (ဥပမာ - စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးထြက္ကုန္မ်ား) အေပၚ ေရာဂါကင္းစင္မႈ (Sanitary & Phytosanitary) ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ တားဆီးမႈ မရွိတာေၾကာင့္ လယ္ယာက႑၌ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေနတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက မူဝါဒ ခ်မွတ္၊ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ျပီး ေဆာင္ရြက္ေရး

ကုန္သြယ္ေရးက႑
********************

တင္ျပသူ - ဦးျမင့္ေဇာ္ (MD – Lim Family Co., Ltd)

● အရည္အေသြးျမင့္၊ တန္ဖိုးျမွင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား မတင္ပို႔ႏုိင္ပါက ပို႔ကုန္ပမာဏ မတက္နုိ္င္ေၾကာင္း

● သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္ကုန္က်စရိတ္ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း
နုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို တရားဝင္ကုန္သြယ္မႈျဖစ္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနေၾကာင္း

စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ SME က႑
********************
တင္ျပသူ - ဦးထြန္းထြန္းႏုိင္ (Chairman, Blue Ocean Co., Ltd)

● အေသးစားနွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးက႑က်ဆင္းေနပါေၾကာင္း
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ နည္းပညာ၊ ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ဖန္တီးေပးမႈ၊ အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့ဖို႔ လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း

အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရးက႑
********************

တင္ျပသူ - ေဒၚခုိင္ခုိင္ႏြယ္ ( တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး - ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ )

● လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္နားလည္မႈ လုိအပ္ေနပါေၾကာင္း

● အလုပ္သမားမ်ား၏ ဘဝအာမခံခ်က္ရွိမႈကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း

● လုပ္ငန္းခြင္ ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

Read 378 times
Rate this item
(0 votes)